Jak se o půjčenou věc starat a co dělat KDYŽ

Jak se starat o motocykl při zapůjčení?

Motocykl, který má řetěz by se měl každých 500 km promazat sprejem na řetěz, který je součástí motorky.

Co je součástí havarijního pojištění?

Stručný výtah naleznete zde nebo v obchodních podmínkách.

Předmět smlouvy a doba trvání

 1. Pro uzavření smlouvy musí nájemce prokázat dvěma doklady totožnosti (řidičský průkaz, průkaz totožnosti, pas) v případě právnické osoby živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
 2. Pronajímatel smlouvou nájemci přenechává k nájmu ve smlouvě uvedený dopravní prostředek včetně vybraného příslušenství a nájemce touto smlouvou dopravní prostředek do nájmu přijímá. Nájemce se dále se podpisem smlouvy zavazuje za přenechaný dopravní prostředek zaplatit nájemné v termínu splatnosti a využívat tento dopravní prostředek pouze v rozsahu jeho určení.

To vše společně dále ve smlouvě jako „předmět nájmu“.

 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k poškození nebo rozpečetění příslušenství je nájemce povinen daný předmět nahradit týmž předmětem novým a nepoškozeným, popřípadě je povinen uhradit pronajímateli hodnotu takového předmětu v penězích.
 2. Předmět nájmu, specifikován ve smlouvě, je určen pouze a jenom k provozu na veřejných pozemních komunikacích specifikované v zákoně o provozu na pozemních a tím zákonem se řídit se tímto zákonem.
 3. Nájem dopravního prostředku se sjednává na dobu určitou specifikovanou ve smlouvě.

Doba nájmu je možná upravit dodatkem k této smlouvě.

 1. Předmět nájmu bude předán nájemci spolu s potřebnými doklady (zelená karta, osvědčení o registraci vozidla) v provozovně pronajímatele, pokud není sjednáno jinak.

Stav tachometru předmětu nájmu je v okamžiku předání zaznamenán ve smlouvě

II:

Časy zapůjčení

 1. Předmět nájmu je možné převzít, vrátit v pracovní dny v pracovní době 8-12 a 13-16:30 v provozovně na adrese v zápatí.
 2. Definice termínu vypůjčení

Víkendové zapůjčení

 • Půjčení pátek po 12h, vrácení pondělí do 12h

Zapůjčení jeden den

 • Půjčení po 8h, vrácení do 12h následující den

Zapůjčení více dnů

 • Půjčení první den po 12h, vrácení poslední den nájmu do 16:30h

III.

Cena a plnění

 1. Výše sjednaného nájmu je dle aktuálního ceníku v den rezervace. Do tří dnů od provedení rezervace obdrží nájemce zálohovou fakturu na zálohu nájmu ve výši 100% z celkové ceny nájmu. Splatnost této faktury je 5 dnů.
 2. Součástí zálohové faktury jsou obchodní podmínky. Platba zálohové faktury zavazuje k . dodržování smluvních podmínek
 3. Při podpisu smlouvy uhradí nájemce pronajímateli vratnou kauci ve výši specifikované ve smlouvě. Tato kauce je vratná v plné výši pokud je předmět nájmu vrácen ve stavu specifikovaným v paragrafu I. odstavec 3. těchto smluvních podmínek

IV.

Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel se zavazuje předat nájemci dopravní prostředek způsobilý k provozu a k obvyklému účelu užívání a poskytnout mu základní poučení o jeho obsluze.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu nájmu. Kontrola bude vždy provedena po vzájemné dohodě s nájemcem.
 3. V případě nemožnosti užívat předmět nájmu zaviněné ze strany pronajímatele, se pronajímatel zavazuje snížit část nájmu o částku poměrnou z částky nájmu

IV.

Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce je povinen užívat dopravní prostředek obvyklým způsobem a udržovat jej ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemce je oprávněn předmět nájmu k užívání jiné osobě, v takovém případě odpovídá za případnou škodu na předmětu nájmu vždy nájemce uvedený ve smlouvě.
 2. V případě jakékoliv škody způsobené na předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit pronajímateli a též policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Nájemce za škody způsobené na předmětu nájmu odpovídá do výše 10 000 Kč za každou jednotlivou škodu nebo do 5% z ceny motocyklu v případě velké škody. V případě škody způsobené cizí osobou při provozu na pozemních komunikacích odpovídá nájemce za veškeré škody v případě, že případná dopravní nehoda nebude neprodleně ohlášena příslušnému správnímu orgánu.
 3. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škody zaviněné nedodržením zákona o provozu na pozemních komunikacích či zanedbáním povinností nájemce dle této smlouvy. Nájemce se zavazuje uhradit jím zaviněné škody a případné odtahy poškozeného předmětu nájmu. Ceník servisních prací a odtahů je k nahlédnutí na http://www.motomechanik.cz/motoservis/cenik/
 4. Nájemce je povinen předat pronajímateli předmět nájmu neprodleně po uplynutí doby trvání uvedený ve smlouvě, a to v bezvadném stavu a čistotě. Případné čištění a opravy budou zpoplatněné dle ceníku servisu.
 5. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu.

V.

Pojištění

 

Motocykly mají povinné ručení u pojišťovny Kooperativa. Součástí pojištění je i havarijní pojištění. Součástí všeobecných podmínek jsou i Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění RH-980/19

VI.

Ukončení nájmu

 1. Nájem podle této smlouvy zaniká uplynutím sjednané doby nájmu, dohodou smluvních stran, výpovědí kterékoliv ze smluvních stran a v případě zničení předmětu nájmu nebo jeho zcizení.
 2. Výpovědním důvodem je porušení jakékoliv povinnosti smluvní strany vyplývající z této smlouvy, nebo z příslušných ustanovení zákona.
 3. V případě zrušení rezervace po uhrazení zálohové faktury propadá tato záloha pronajímateli v plné výši.
 4. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

VII.

Závěrečná ujednání

 1. Smlouva byla sepsána v elektronickém vyhotovení, každá ze smluvních strana obdrží elektronickou kopii vyhotovení. Dodatky a změny budou k této smlouvě postupovány pouze písemnou formou.
 2. Smlouva je dohodou obou smluvních stran uzavírána na dobu určitou dle ujednání v čl.I odst. 5 těchto podmínek a doba je specifikována při objednávce.

Obě smluvní strany si řádně smluvní podmínky přečetli včetně všech dodatků smluvních podmínek pojištění a ochrany a zpracování osobních údajů, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Jaká je kauce na motocykl a kdy se platí?

Kauce se platí hotově nebo převodem při zapůjčení motocyklu a vrací se po navrácení motocyklu. Kauce slouží k pokrytí případně vzniklé škody do výše spoluúčasti havarijního pojištění.

Co mám dělat když se stane nehoda?

Pokud se stane nehoda je nutno kontaktovat pronajímatele, zavolat policii ČR, popřípadě záchranou službu pokud by došlo ke zranění.

Co když poškodím pronajaté věci nebo motocykl?

Jakékoliv poškození se musí ohlásit půjčovně následně i policii ČR pokud je škoda vyšší než složená kauce. Za škodu odpovídá nájemce do výše kauce nebo do 5% z ceny motocyklu.

Mohu s motocyklem do lesa, nebo na okruh?

V žádném případě, motocykl je určen pro provoz na veřejné komunikaci.

Co když mam defekt na kole?

Pokud píchnete součásti motocyklu je opravna sada na pneu (zaplatíte pouze spotřebovaný materiál). Pokud pneu prorazíte, hlásí se to jako škodná událost a hradíte novou pneu. Pro asistenci můžete využit kontakt pojišťovny.

Mám problém s objednávkou. Co mám dělat?

Zkontrolujte, jestli máte vše správně vyplněno. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Je možné motocykl vrátit někde jinde?

Motocykl byste měli vrátit tam, kde jste si ho půjčily každopádně po telefonické domluvě lze motocykl vrátit na předem domluveném místě.