OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁJEM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Tyto obchodní podmínky společnosti MotoForYou s.r.o., se sídlem Bedřicha Smetany 316, 250 65 Libeznice, IČO: 10814523, DIČ: CZ10814523 (dále jen „pronajímatel“), upravují práva a povinnosti pronajímatele a nájemce podle smlouvy o nájmu dopravního prostředku a jsou součástí každé smlouvy o nájmu dopravního prostředku.

 

I. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a základní povinnosti

Nájemce musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Nájemce se před uzavřením smlouvy o nájmu dopravního prostředku pronajímateli prokáže alespoň dvěma doklady totožnosti, a to vždy platným řidičským průkazem a občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.

Nájemce uzavře s pronajímatelem písemnou smlouvu o nájmu dopravního prostředku.

Dopravní prostředek bude nájemcem užíván výlučně k provozu na pozemních komunikacích, při respektování všech pravidel tohoto provozu.

Nájemce není oprávněn přenechat dopravní prostředek do užívání třetí osobě. Dopravní prostředek je oprávněn řídit pouze nájemce.

Nájemce není oprávněn užívat dopravní prostředek pro závodní či soutěžní účely (kupř. jízda na okruhu, závody všeho druhu, rychlostní jízdy), pro přípravu k závodním či soutěžním činnostem nebo pro testování (včetně tréninku řidičských dovedností), pro předváděcí či zábavnou jízdu, dále není oprávněn užívat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, k tlačení nebo vlečení jiných dopravních prostředků, přívěsů nebo jiných předmětů.

Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu dopravního prostředku nájemce.

Nájemce nemá právo provést jakoukoliv změnu nebo úpravu dopravního prostředku.

Místem předání a vrácení dopravního prostředku je vždy provozovna pronajímatele, nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem výslovně jinak.

Pronajímatel odevzdá nájemci dopravní prostředek s plnou nádrží spolu s potřebnými doklady bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku, a to na základě předávacího protokolu.

Nájemce udržuje dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Při vrácení dopravního prostředku nájemcem pronajímateli bude sepsán protokol o vrácení dopravního prostředku.

Nájemce dopravní prostředek vrátí pronajímateli s plnou nádrží a čistý. V případně vrácení špinavého dopravního prostředku nebo s nedotankovanou nádrží pronajímatel zadrží 30% z kauce dotankuje a umyje dopravní prostředek a zbytek ze zadržené částky vrátí nájemci. Nájemce se tuto skutečnost zavazuje pronajímateli zaplatit.

V případě prodlení s vrácením dopravního prostředku se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s vrácením dopravního prostředku.

 

II. Časy předání a vrácení dopravního prostředku

Dopravní prostředek je možné převzít a vrátit v pracovní dny v pracovní době 9-12 hod. a 13-16:00 hod. v provozovně pronajímatele, nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem výslovně jinak.

 

III. Druhy nájmu dopravního prostředku

Víkendový nájem:

Převzetí v pátek po 15:00 hod., vrácení v pondělí nejpozději do 9:00 hod.

Nájem na jeden den:

Převzetí po 9:00 hod., vrácení nejpozději do 10:00 hod. následujícího dne.

Nájem na více dnů:

Převzetí první den po 15:00 hod., vrácení v poslední den ujednaného nájmu nejpozději do 16:00 hod.

 

IV. Nájemné, kauce a platební podmínky

Nájemné se řídí aktuálním ceníkem pronajímatele v den rezervace nájmu.

Do tří (3) dnů ode dne provedení rezervace obdrží nájemce elektronicky zálohovou fakturu na zálohu nájemného ve výši 50% nájemného. Záloha je nevratná. Splatnost zálohové faktury je pět (5) dnů. Zaplacením zálohové faktury nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi, je nimi vázán a zavazuje se je dodržovat.

V případě zrušení rezervace nájemcem po zaplacení zálohové faktury záloha propadá v plné výši pronajímateli.

Doplatek nájemného ve výši 50% nájemného zaplatí nájemce po uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a před předáním dopravního prostředku na základě předávacího protokolu. V případě předčasného ukončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nájemci nevrací; to neplatí v případě, že důvodem předčasného ukončení nájmu bude nemožnost užívat dopravní prostředek z důvodů zaviněných pronajímatelem.

Nájemce zaplacením zálohové faktury žádá a souhlasí s tím, aby pronajímatel plnění služeb podle těchto podmínek a smlouvy o nájmu dopravního prostředku zahájil bez zbytečného odkladu po zaplacení nájemného, přičemž nájemce bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Po uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku a před předáním dopravního prostředku na základě předávacího protokolu uhradí nájemce pronajímateli vratnou kauci ve výši (skútr 10.000 kč, Motocykl 20.000 kč a obytný vůz 30.000 kč ) podle typu dopravního prostředku ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku. Kaucí nájemce zajišťuje, že splní všechny povinnosti vyplývající z nájmu a související s nájmem. Při skončení nájmu a vrácení dopravního prostředku pronajímatel vrátí kauci nájemci, započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu nebo v souvislosti s nájmem dluží. V případě nehody pronajímatel zadrží kauci do té doby dokud se nevyřeší škodná událost s úřady . Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

 

V. Vady a poškození dopravního prostředku

Nájemce oznámí pronajímateli, že dopravní prostředek má vadu, a to telefonicky na linku +420 737 249 909 ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji při pečlivém užívání dopravního prostředku zjistit mohl; následný postup bude nájemce vždy konzultovat s pronajímatelem a bude se řídit jeho instrukcemi.

Nájemce oznámí pronajímateli jakékoliv poškození, ztrátu, zničení dopravního prostředku nebo jakoukoliv jinou škodní událost, a to telefonicky na linku +420 737 249 909 ihned poté, co k poškození, ztrátě nebo zničení dopravního prostředku dojde. Jakékoliv poškození, ztrátu, zničení dopravního prostředku nebo jakoukoliv jinou škodní událost nájemce rovněž oznámí ihned Policii České republiky, případně příslušnému orgánu jiného státu, ve kterém došlo k poškození, ztrátě, zničení dopravního prostředku nebo k jiné škodní události, a předloží pronajímateli doklad o provedeném šetření. Tyto povinnosti nájemce platí rovněž pro jakoukoliv škodu způsobenou provozem dopravního prostředku.

Užívá-li nájemce dopravní prostředek takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí jeho zničení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.

Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli dopravní prostředek v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání.

Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění – Autopojištění NAMÍRU; pojištění odpovědnosti platí na území států vyznačených na zelené kartě dopravního prostředku; havarijní pojištění platí na geografickém území Evropy a na celém území Turecka. Spoluúčast u havarijního pojištění je 30%, minimálně však 50.000,- Kč. Součástí těchto obchodních podmínek jsou všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel RH-980/19 pojistitele – společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, vztahující se k pojistné smlouvě pronajímatele, se kterými se nájemce před zaplacením zálohové faktury seznámil, a to včetně případů, na které se pojištění nevztahuje – výluky z pojištění. Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli veškerou součinnost nezbytnou pro řešení pojistné události.

Nájemce pronajímateli odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou na dopravním prostředku a škodu způsobenou provozem dopravního prostředku a je povinen tyto škody pronajímateli v plném rozsahu uhradit, včetně případných servisních prací, odtahu apod. Škody způsobené na dopravním prostředku do výše 20.000,- Kč budou nájemcem a pronajímatelem řešeny podle individuální domluvy.

 

VI. Osobní údaje

Nájemce bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté pronajímateli na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku budou pronajímatelem zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností pronajímatele a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku. Nájemce prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté pronajímateli jsou přesné a zavazuje se po dobu trvání obchodního vztahu na základě nájmu dopravního prostředku oznámit pronajímateli všechny změny osobních údajů. Nájemce byl poučen a vzal na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Nájemce v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím rodného čísla pro účely obchodního vztahu na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku.

 

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Nájemce bere na vědomí, že subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://www.coi.cz, podatelna@coi.cz.

 

V Praze 01.01.2024